Oldalak

 
FOHÁSZ A BOLDOGSÁGOS SZŰZANYÁHOZ BETEG GYERMEKÉRT

Kegyes Istenanya, Boldogságos Szűzanyánk!
Hallgasd meg fohászainkat egy beteg kisgyermekért.
Vedd őt oltalmadba, védelmezd anyai palástoddal,
Segíts, hogy orvosai megtalálják betegsége okát!

Benned bízó hittel, reménnyel és szeretettel fohászkodunk!
Égi Édesanyánk! Vidd imaszándékunkat Szent Fiad elé,
Kérjük Édesanyai oltalmadat, imádkozz velünk a kis Lélekért,
Adj reményt a szülőknek, bölcsességet az orvosainak! Amen.


FOHÁSZ A LOURDESI SZŰZANYÁHOZ BETEG GYERMEKÉRT

Betegek édesanyja, Lourdesi Szűz Mária!
Benned reménykedő lélekkel fohászkodunk Hozzád,
Vedd anyai ölelésedbe a beteg kisgyermeked,
Gyógyítsd beteg testét és lelkét, legyél vele nehéz óráiban.

Szüleinek adj nyugalmat, orvosainak bölcsességet,
Add meg számára a gyógyulás reményét, kérünk oltalmazd őt.
Benned bízó és remélő lélekkel imádkozunk Hozzád,
Kegyes Szűzanyánk, tartsd meg a gyermeket szeretetedben! Amen.

 
IMÁDSÁG AZ ÉDESANYÁKÉRT

Istenem, áldd meg százezerszer őket:
a hősöket, a némán szenvedőket,
kiket nem csodál tán e büszke élet,
pedig ők szövik fénnyel át az éjet:
picike lángok.

Ők puha kézzel elsimítanak
minden göröngyöt a lábunk alatt,
s anyaszívükkel melengetik lágyan
a világot.

Istenem, áldd meg százezerszer őket:
a hajnalcsókra első ébredőket,
kiknek sohasem sok az áldozat,
és nem kevés, amit az élet ad.

Tűrnek csendesen,
s ha néha-néha lelkük megremeg,
ó azt nem tudják meg az emberek,
s ők hordják szótlan, mosolygón a tőrt
egy életen.

Istenem, áldd meg százezerszer őket:
a bús szívvel is mindig éneklőket,
kiknek nyomában új kikelet ébred,
pedig nekik csak könnyet ad az élet.

Hősök, szent Csodák,
nem tündökölnek a világ előtt,
s nem tudja senki, mily nagy szentek ők,
de homlokukon én látom, látom
a glóriát.

Hegyi Éva
 
Forrás ~ Internet


HÁLAIMA A GYERMEKÜNK GYÓGYULÁSÁÉRT

Boldogságos Szűz Mária! Égi Édesanyánk!
Végtelen hálával mondunk most köszönetet a gyermekért,
Akinek a gyógyulását a kezedbe ajánlottuk.
Köszönjük, hogy meghallgattad fohászainkat.

Anyai szíved szeretetében bízva, köszönjük meg a segítségedet,
Hisz Te vagy a mi oltalmunk, Te vagy a mi segítőnk, közbenjárónk.

Bizalommal helyeztük Anyai szívedre gyermekünket,
Most hálaimánkkal köszönjük meg Neked, hogy helyettünk is
vigyáztál rá, amikor mi nem lehettünk vele.
Kérünk, hogy továbbra is oltalmazd és vigyáz e gyermekre. Amen.
 
Agape
 
 ÉDESANYA FOHÁSZA GYERMEKÉÉRT

 Istenem, örök Atyám!
Köszönöm, hogy gyermeket adtál nekem.
Tőled kaptam azt a jogot,
Hogy gondozzam és neveljem.
Engedd, hogy most ünnepélyesen
Oltalmadba ajánljam őt.

Istenem!
Te tanítsd gyermekemet
Igaz szeretetre.
Őrizd meg őt tiszta szívű, jó embernek.
Segítsd, hogy szent Fiadhoz,
Jézushoz hasonlóan
Növekedjen korban és bölcsességben.

Előtted és az emberek előtt.
Kérlek, tedd boldoggá
Most és örökre.
Segítsd, hogy mindig
Választott gyermeked legyen.
Szent Fiad, Jézus Krisztus által. Amen.

Forrás ~ Internet

FOHÁSZ GYERMEKEIM ŐRANGYALÁHOZ

Gyermekeim Őrangyalai, rátok bízom enyéimet, mikor én már nem őrizhetem, nem vezethetem őket. Védjétek meg őket ma és minden nap minden testi és lelki bajtól, hogy megmeneküljenek a rossztól.

Szent angyalok, kik örökké az Úristen színe előtt jártok, kérjétek az Istent, hogy mindent jó végre vezessen családunkban, hogy mi, akik összetartozunk, majdan veletek együtt dicsérhessük és imádhassuk Őt. Amen.

FOHÁSZ GYERMEKEIM ŐRANGYALÁHOZ

Bizalommal fordulok hozzátok, gyermekeim őrangyalai, kiket Isten állított melléjük. Mindenekelőtt azért a kegyelemért könyörögjetek, hogy őket Isten és a mennyország számára nevelhessem.

Oltalmazzátok őket ott, ahol az én szemem nem őrködhet felettük, kísérjétek őket ott, ahová az én lábam nem követheti őket. Figyelmeztessétek őket ott, ahol az én hangom nem éri utol őket, vezessétek és mentsétek meg őket a mennyország számára! Isten fizesse meg szereteteteket! Amen. 
 
Forrás ~ InternetBETEG GYERMEK MEGÁLDÁSA

Gyógyítson meg téged az Úr Jézus Krisztus.
Járjon közbe érted a Boldogságos Szűz Mária és minden szentek,
hogy nyerj tökéletes testi-lelki egészséget.
Áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
 
ÉDESANYA IMÁJA BETEG GYERMEKÉÉRT

Drága Szűzanyám! Minden gyermek Égi Édesanyja!
Tekints le beteg gyermekemre és add reá gyógyító áldásod,
Segítsd őt ismét egészségesnek lenni, gyermek életét boldogan élni.

Égi Anyám szívből kérlek, gyógyítsad meg gyermekemet,
Benned bízom és remélek, köszönöm a segítséged.
Gyermekemnek Égi Anyja, vedd karodba, oltalmadba. Amen.
 
ÉDESANYA IMÁJA A BETEG GYERMEKÉÉRT

Jóistenem szívből kérlek gyógyítsad meg gyermekemet,
Benned bízom, Téged kérlek, legyen újra egészséges.

Kicsi arca láztól égő, kicsi teste oly esendő,
Imáimmal kérve kérlek, légy vele és gyógyítsd meg őt.

Hálás szívvel köszönöm meg, hogy gyermekemet így szereted,
Köszönöm, hogy mellette vagy, imáimmal magasztallak! Amen.

Forrás ~ Internet

ITT ÁLLOK URAM GYERMEKEIMMEL

Itt állok Uram az én gyermekeimmel, akiket Te adtál nekem. Add Istenem, hogy jól fölnevelhessem őket, az Ég és a föld számára egyaránt. Ide hoztam mindnyájukat, kiket nekem adtál és reám bíztál. Istenem adj erőt nekem, hogy mindent jól elvégezhessek. Ha valamelyik közülük eltévelyednék, segítsd azt a jó útra visszatérítenem.

Hallgasd meg Uram anyai könyörgésemet, mely szeretettel telt szívemből száll Hozzád. Segíts fölismernem az utakat, melyeken gyermekeimet vezetnem kell. Segíts a lelkükbe látnom, sugalld a szavakat, melyeket indulatosság, vagy gyengeség nélkül, szeretettel és jósággal kell hozzájuk intéznem.

Szeretném őket megtanítani arra, hogy ha megpróbáltatásokkal és szenvedésekkel találkoznak, azt türelemmel és alázattal viseljék el. Istenért élni ez legyen az én gyermekeim szívében írva, és akkor nyugodt lélekkel mondhatom: 'Uram itt vagyok a gyermekekkel, akiket nekem adtál.' Amen.

ITT VAGYOK URAM, ÉN ÉS GYERMEKEIMMEL, AKIKET TE ADTÁL

Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, akitől min­den békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akiket a Te jóságod ajándékozott nékem.

Halhatatlan lelket ajándékozva, Te adtál nékik életet, és a Szent Keresztségben újjáalkottad őket, hogy a Te akara­tod szerint éljenek és Isten Országának örököseivé válja­nak. Őrizd meg őket a Te jóságodban életük végéig, szenteld meg őket a Te igazságoddal és a Te neved szenteltessék meg bennük.

Segíts nékem a Te kegyelmeddel, hogy a Te neved dicsőségére és felebarátaik hasznára neveljem őket. Add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket: mind türel­met, mind pedig erőt.

Uram, világosítsd meg őket a Te bölcsességed fényével, hogy teljes lelkükkel és teljes elméjükkel szeressenek Téged. Ültess szívükbe félelmet és irtózatot minden törvénytelenség iránt, hogy feddhetetlenül járják útjaikat.

Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel, hosszantűréssel, elégedettséggel és minden tisztességgel. Őrizd ajkukat igazságban, hogy minden rágalom, hazug­ság és hízelgés utálatos legyen előttük.

Hintsd meg őket a Te kegyelmed harmatával, hogy gazdagodjanak erények­ben és szentségben, és növekedjenek a Te jóakaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Add, hogy mindig velük legyenek őrangyalaik, hogy megőrizzék ifjúságukat a hiábavaló gondolatoktól, e világ csábító kísértéseitől és minden gonosz csapdától.

Ha valaha is vétkeznek ellened, ne fordítsd el a Te orcádat tőlük, hanem légy hozzájuk könyörületes: ébressz szívükben töredelmet, és könyörületességed sokasága szerint töröld el vétkezéseiket; ne vond meg tőlük földi javaidat, hanem adj meg nekik minden szükséges dolgot a maga idejében, a boldog örökkévalóság elnyeréséhez is. Őrizd meg őket minden betegségtől, haragtól, veszede­lemtől, bajtól és bánattól, és életük minden napján takard be őket a Te irgalmaddal.

Jóságos Istenem, könyörgök még Hozzád, adj vigasságot és örömet gyermekeimben, méltass arra, hogy velük együtt állhassak eléd a Te utolsó ítéleted napján, és szégyenkezés nélkül és bizodalommal mondhassam: itt vagyok, Uram, én és a gyermekeim, akiket nékem adtál, hogy velük együtt dicsőítve a Te kimondhatatlan jóságo­dat és örök szeretetedet, magasztaljam a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét mindörökké. Amen.

Forrás ~ Internet


IMA GYERMEKEIM ŐRANGYALÁHOZ

Rátok bízom enyéimet, mikor én már nem őrizhetem, nem vezethetem Őket. Védjétek meg Őket ma és minden nap minden testi és lelki bajtól, hogy megmeneküljenek a rossztól.

Ébresszétek föl lelkiismeretüket a kísértések idején, és erőtökből kölcsönözzetek támaszt nekik a lankadás óráján.

Szent angyalok, kik örökké az Úristen színe előtt jártok, kérjétek az Istent, hogy mindent jó végre vezessen családunkban, hogy mi, akik összetartozunk, majdan veletek együtt dicsérhessük és imádhassuk Őt. Amen.

Forrás ~ Internet

SZÜLŐK IMÁJA KIS SZENT TERÉZHEZ

Kis Teréz! Előtted könyörgök gyermekeinkért. 
Az a csodálatos titok, ami ott ragyog szemükben, 
add, hogy megmaradjon életük végéig.

Vezesd őket a te kis utadon, hogy mindig gyermeki lélekkel
 tudjanak engedelmeskedni és megmaradjanak erős, áldozatos
 fiai és leányai népünknek és Egyházunknak.

Nekünk pedig nyerd meg a kegyelmet, hogy a szülői szeretettel 
a kellő szigort is alkalmazzuk.

Mert tudjuk, és a századok példája is mutatja, hogy jaj, nekünk, 
ha gyermekeinkkel és lelkükkel nem törődünk, őket elkényeztetjük. 
Az életben aztán, mert gyengék, kettétöri őket az élet.

Kérünk téged, az édesapád iránti forró szeretetedre, nyerd meg 
gyermekeinknek az engedelmes lelkület kegyelmét. Amen.

Forrás ~ Internet