Oldalak


 MAI IMASZÁNDÉKUNK SZERINT EGY ÚJSZÜLÖTT KISGYERMEKÉRT 
ÉS CSALÁDJÁÉRT IMÁDKOZUNK!

Szóljanak ma imáink minden újszülöttért és a családjaikért!
Hallgattassanak meg imáink! Amen.

SZÜLŐK HÁLAIMÁJA
 
Szeretett Mennyei Atyánk!
Te aki azzal ajándékoztál meg bennünket, hogy gyermekeidet közénk küldted, és életünket gyermekeinkkel áldottad meg, hallgasd meg imáink! Kérünk Téged áldd meg gyermekeinket, hogy szent akaratod szerint
 nevelhessük őket, békében, egészségben és szeretetben.

Kérünk Téged áldd meg házasságunkat, hogy igaz és szerető szülőként viselhessük gondját a ránk bízott gyermekeknek és igaz hitben és szeretetben vezessük őket a Hozzád vezető úton. Kérünk Téged, hogy a földi élet minden nehézségében mellette lehessünk és segíthessük őket eligazodni, 
és hited szerint élni.

Kérünk Téged Atyánk, add áldásodat családunkra, hogy mindig és mindenben a legjobb módon nevelhessük, szerethessük, igaz megértő és elfogadó szeretettel, hiszen Te bíztad reánk lelküket. Kérünk Téged Atyánk, adj szerető keresztszülőket és áldd meg a nagyszülőket, hogy hitükkel támogassák és erősítsék a családunkat.

Köszönjük, hogy megáldottál bennünket és családunkat a gyermekkel.
Köszönjük, hogy támaszunk vagy és meghallgatod imáinkat! Amen.

GYERMEKEINK MEGÁLDÁSA

Urunk, Jézus Krisztus! Te a hozzád jövő gyermekeket
magadhoz ölelted, és kezedet fejükre téve megáldottad őket.
Azt mondtad: Engedjétek hozzám a kisdedeket,
és ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké a mennyek országa.
Ezeknek angyalai színről színre látják a mennyei Atyát.
Kérünk, tekintsd ezeknek a gyermekeknek ártatlanságát és szüleik hitét. Amen.
 
 ÉDESANYA IMÁJA

Uram, add a Te szemed,
hogy Téged lássalak gyermekeimben.
Add a Te szíved,
hogy őket szeressem,
és a Te szelídségedet,
hogy segítsek nekik növekedésükben.
Add a Te bölcsességedet,
hogy helyesen vezessem őket,
és a Te erődet arra a pillanatra,
amikor hagynom kell őket, 
hogy járják a maguk útját. Amen.

 IMA ÚJSZÜLÖTT GYERMEKÉRT

Pillanatról pillanatra születnek gyermekek ide a földi világba.
Ezekért imádkozom hozzád drága jó Istenem.
A Te gondviselésedbe, szeretetedbe és kegyelmedbe
ajánlom ezeket a gyermekeket.

Uram Jézusom aki szeretted a kisdedeket és magadhoz
engedted őket a földi életed során,
kérlek Téged, hogy vedd oltalmadba mindazokat
a gyermekeket, akik ma jönnek e földi világba,
hogy a feladataikat teljesítsék.

Segítsd őket életük kezdetén és segítsd őket,
hogy földi pályájukat sikeresen befejezhessék.
Neked ajánlom a gyermekeket, kik e földön élnek,
őrködjél fölöttük Drága jó Istenem! Amen.

SZÜLŐK IMÁJA

Istenünk Előtted nagyon nagy érték a gyermek, jutalmat
ígérsz annak, aki csak egyet is befogad a kicsinyek közül.
Megköszönjük gyermekeinket, és azt az örömöt, amely a velük
való élet, a nevelésük már eddig is adott.

Apai és anyai gondunkat, aggódásainkat, félelmeinket szeretnénk
megosztani Veled, mert egyre inkább érezzük, hogy szükségünk van Rád. 
Fogadd el a mi családjainkat, segíts, oltalmazz a nehézségek idején,
 légy velünk az örömeinkben is, hogy áldott legyen, boldog legyen családi életünk. Amen.

 ÉDESANYA IMÁJA

Itt állok Uram az én gyermekeimmel, akiket Te adtál nekem.
Add Istenem, hogy jól fölnevelhessem őket, az Ég és a föld számára egyaránt.
 Ide hoztam mindnyájukat, kiket nekem adtál és reám bíztál. 
 Istenem adj erőt nekem, hogy mindent jól elvégezhessek.

Hallgasd meg Uram anyai könyörgésemet, 
mely szeretettel telt szívemből száll Hozzád. 
Segíts fölismernem az utakat, melyeken gyermekeimet vezetnem kell. 
Segíts a lelkükbe látnom, sugalld a szavakat, melyeket indulatosság, 
vagy gyengeség nélkül, szeretettel és jósággal kell hozzájuk intéznem.

Szeretném őket megtanítani arra, hogy ha megpróbáltatásokkal 
és szenvedésekkel találkoznak, 
azt türelemmel és alázattal viseljék el.
Istenért élni ez legyen az én gyermekeim szívében írva, 
és akkor nyugodt lélekkel mondhatom: 
'Uram itt vagyok a gyermekekkel, akiket nekem adtál.' Amen.

 ÉDESAPA IMÁJA

Amikor egy új életet akarsz rám bízni, add, hogy bátor és benned bízó legyek annak elfogadásában. Adj érző szívet, hogy akkor tudjam gyermekem életét leginkább félteni, amikor még a legtehetetlenebb, a legkiszolgáltatottabb, leginkább rászorul az oltalomra.

Adj erőt és áldást, hogy mindig oltalmazni, táplálni, gyarapítani tudjam gyermekeidet, az én gyermekeimet, lelkiekben, testiekben egyaránt, hogy megszenteltessék és dicsértessék általuk a Te neved, és beteljék a Te akaratod itt, a földön is. Légy gondviselő atyjuk, add meg mindennapi kenyerüket, mindazt, ami testük és lelkük fejlődéséhez szükséges.

Adj bölcsességet, hogy ne csupán testiekben és anyagiakban, hanem szellemiekben és lelkiekben is táplálni tudjam őket. Add, hogy követni tudjam Szent Fiadat, aki azt mondta: 'Engedjétek hozzám a kisdedeket!' Sohase hárítsam el magamtól gyermekeim kérdező, tanácsot kérő szavát.

Add, hogy gyermekeim számára ne csupán tekintély és hatalmi szó legyek, hanem őszinte jó barát, amint a 'e Fiad is barátja volt minden kicsinynek és szenvedőnek. Segíts, hogy szeretetre tudjam nevelni őket: önmaguk elviselésére, a másik elfogadására, segítésére és a megbocsátásra. Amen.

 IMA A TESTVÉRÉRT

Uram! Kérlek add kegyelmedet és áldásodat testvéremre!
Erősítsd és áldd meg őt!
Kérlek hogy környezetében világító lámpásként bátran
megvalljon Téged!

Áldd meg családunkat és minden szerettünket!
Légy velünk életük minden napján, érezzük és tapasztaljuk
meg a Te közelségedet és felüdítő Szeretetedet!

Remélem Uram, hogy egyszer majd Veled örvendezhetünk
a Te dicsőséges országodban a szentek társaságában.
Krisztus a mi Urunk által. Amen

 IMÁDSÁG UNOKA SZÜLETÉSÉRE

Mennyei Atyám Jézus Krisztusban! Hálaadással és dicsőítéssel állok Előtted, Te az embert - és benne engem is - bevontál teremtő hatalmadba. Részese lehetek az új élet teremtésének, és az életemben már a második generáció születik a Te ajándékodként.

Köszönöm, hogy a földi teremtményeid legértékesebb, legdrágább teremtményét az embert, kisgyermekként szüleire bízod, és a szülők mellett mi nagyszülők is részesülünk  a Te ajándékod örömeiben, áldásaiban egy kisgyermek érkezésekor.

Kérlek Uram, hogy mi nagyszülők a magunk pozícióját megértve tudjunk áldásul lenni a családban,  segíteni ahol szükség van ránk,  és betölteni a Te Igéd parancsát: elmondani mily nagy vagy Te!
Milyen nagy a kegyelmed, amellyel életünkről  és benne erről a most születő kisgyermekről is jót terveztél.

Terjeszd ki mindenkor áldó kezed a növekvő csöpp unokámra,  hordozd életét kegyelmed szerint!  Rakj le Uram útjelzőket számára, amelyek Hozzád vezetik, kérlek Atyám lehessek én is egy ezek közül az útjelzők közül.

Óvd meg az unokáimat, a szülőket Uram minden kísértésben, add Lelked vezetését, hogy bölcsen tudjanak
 az élet minden helyzetében dönteni jó és rossz között. Amen.

NAGYSZÜLŐK IMÁJA

Uram, amikor életadóvá tettél, kezünkbe adtad gyermekeink életét, megörvendeztettél kedvességükkel, szenvedéssel tisztítottad szívünket. Amikor értük, miattuk aggódtunk, azt hittük, hogy ennél már nincs is nagyobb öröm az életben.

Hálát adtunk Neked, amikor kezedből elfogadott gyermekeinket Neked visszaadhattuk a szentségek vételekor. A Te segítségeddel juttattuk el őket a felnőttkor kezdetére. Nyugtalan szívvel bocsátottuk útjára, amikor apját-anyát elhagyva élete társát megkereste, és színed előtt örök hűséget esküdött neki.

Öröm és fájdalom keveredett boldogságunkba. Mégis, csak most érezzük, hogy milyen nagy boldogságot és jutalmat tartogattál számunkra: unokánkat. Vér a vérünkből, hús a húsunkból, lélek a Te Lelkedből engedd, hogy javára legyen szeretetünk és sohasem ártalmára. Mindig azt tegyük, ami jó és hasznos számára.

Engedd, hogy minden áldozatot örömmel vállaljunk érdekében. A mi szánkról lesse el szent nevedet és az imádság szavait. Köszönjük, hogy unokánkban új kedvet, reményt adtál, és a mennyország előízét éreztetted meg velünk. Amen.

 KERESZTSZÜLŐK IMÁJA

Uram, köszönjük, hogy meghívtál minket a keresztszülőség szolgálatára. 
Egy induló élet, természetfeletti élet gondozását vállaltuk.
 Szeretnénk, ha soha el nem felejtenénk a napi imádságot testi-lelki fejlődéséért.
 Szavunkkal és példánkkal kell segítenünk őt a keresztény életbe. 
Szeretetünkből is meg kell ismernie a tőled kapott szeretetet.

Engedd, hogy a hit és a remény sohase fogyatkozzék meg életünkben. 
 Készségesen vállaljuk, mint neked tetsző feladatot,
 hogy első szentáldozási, bérmálási előkészületében is segítjük.

Engedd, hogy vonzóvá tegyük előtte a keresztény hivatást.
Szeretnénk nyitottak lenni előtte, hogy ő is megnyíljon, 
bizalmába fogadjon és minden problémáját őszintén megbeszélhesse velünk. 
Áldj meg, kérünk, hogy jó keresztszülei lehessünk keresztgyermekünknek. Amen.

 KÖSZÖNJÜK AZ IMÁIKAT KEDVES IMÁDKOZÓ TESTVÉREINK!
LEGYENEK ÁLDOTTAK A KÖZÉNK ÉRKEZŐ GYERMEKEK ÉS SZERETŐ CSALÁDJUK!

Hallgattassanak meg imáink! Amen.

Forrás ~ Internet